Video   «   Video gallery
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cấy lúa

Cơ giới hóa đồng bộ

Doanh nghiệp liên kết thực hiện Cơ giới hóa đồng bộ VTV1 25-2-2012