Đầu tư khoa học trong nông nghiệp: Chỉ bằng 1/10 Thái Lan

Click vào đường link sau để đoc tin

https://www.thesaigontimes.vn/281741/dau-tu-khoa-hoc-trong-nong-nghiep-chi-bang-110-thai-lan-.html